O nás

  • Obecní knihovnu najdete v prostorách komunitního centra, budova č.p. 82, na hlavním tahu z Poděbrad na Sadskou a dále na Prahu.
  • Knihovna je plně bezbariérová
  • Všem návštěvníkům knihovny nabízíme přístup k internetu zdarma.
  • Zřizovatelem je obec Kostelní Lhota

Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb a slouží všem občanům napříč věkovým spektrem jako místo k setkávání a trávení volného času. Naše knihovna je přirozené společenské centrum setkávání a výměny informací.

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

Knihovna je plně automatizovaná v systému Tritius. Naleznete zde aktuálně bezmála 800 svazků knih ve vlastnictví knihovny, přes 500 titulů zapůjčených z výměnného fondu MěK Kutná Hora a 11 druhů časopisů.

Půjčujeme deskové hry, audioknihy, pořádáme kulturní a společenské akce, příměstské tábory, tematické lekce pro školu a školku, celou řadu pohybových kurzů pro děti i dospělé (aerobik, pilates, jóga, dětské tance apod.)

Odkaz na on-line katalog:
on-line katalog


Historie knihovny v Kostelní Lhotě

První knihovnický zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919 ukládal povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích. V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě případů působily jako knihovny veřejné. V naší Obecné škole byla žákovská knihovna zmiňována již v roce 1887.

V duchu komunistických idejí byl v roce 1959 přijat nový knihovnický zákon. Svaz mládeže připravil masovou akci nazvanou Fučíkův odznak, který získal ten, kdo přečetl 11 knih a zhlédl pět filmů (z toho tři sovětské) a před zkušební komisí prokázal, že se v požadované literatuře orientuje. Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002 a nahradil zákon z roku 1959. Tento zákon byl novelizován 24.5.2006, poté 1.1.2011 a naposledy 1.7.2012.


První knihovna byla ve škole

Podle nejstarších zápisů v kronikách naší školy v roce 1887 žákovská knihovna čítala 183 svazků a bylo 1475 výpůjček knih. Zapsáno ve škole bylo 127 žáků. Ve školním roce 1893–94 to bylo 86 čtenářů a 1698 výpůjček. Ve školním roce 1903-04 má knihovna 234 svazků a výpůjček z ní bylo 1548.

Knihovna se stěhuje do kina

Obecní kino začalo pravidelně promítat v roce 1950 nejprve v sále restauraci „U Vejtrubů“. V restauraci „U Štajnerů“ (čp. 44) hráli ochotníci divadlo. Kolem roku 1954 byl tento objekt přeměněn na kino, kde byla také Místní lidová knihovna. Podle zápisu kronikáře Josefa Kuchaře, byla v roce 1985 na žádost knihovníka J. Langera a kulturní komise provedena generální oprava knihovny a její rozšíření o jednu místnost, která patřila kinu. Ve fondu knihovny bylo na 700 knih. Ve spolupráci s knihovnou v Sadské docházelo čtvrtletně k obnově knižního fondu.

A nakonec v místě bývalého obecního úřadu

V roce 1994 byla knihovna přemístěna do budovy obecního úřadu (čp. 82) místo zrušeného skladu civilní obrany. Čtenáři knihovny byli pak ponejvíce důchodci a děti, jejichž počet měl sestupnou tendenci až na docházku 2 – 3 čtenářů. Obecní zastupitelstvo proto odsouhlasilo ukončení knihovny ke konci roku 1998. Do té doby byl knihovníkem pan Jaroslav Langer, který byl také veřejně činný jako místostarosta a kronikář obce. Část knih byla vrácena do knihovny v Sadské. O dětské knihy se podělily naše školy základní a mateřská. Na místě původního objektu OÚ čp. 82 bylo v roce 2021 dokončeno komunitní centrum obce. V něm byla v duchu 21. století obnovena knihovna, která již není jen výdejnou tištěných knih, ale věříme, že se stane novým kulturně-společenským centrem obce.

Historické fotografie knihovny


Hlavní stránka